Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2891 山海慧菩薩經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2891佛說山海慧菩薩經阿彌陀佛覺諸大眾觀身經解脫品第一如是我聞。一時佛住業波國。與大比丘眾八萬人俱。大智本行所作以達。其名曰觀世音菩薩。大勢至菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。普賢菩薩。法自在王菩薩。師子吼菩薩。陀羅尼菩薩。虛空藏菩薩。德藏菩薩。寶藏菩薩。金藏菩薩。金剛藏菩薩。光明王菩薩。山海慧菩薩。華嚴王菩薩。珠寶王菩薩。月光王菩薩。日照王菩薩。三昧王菩薩。定自在王菩薩。大自在王菩薩。白像王菩薩。大威德王菩薩。無邊身菩薩。如是等二十五菩薩摩訶薩。皆悉以達。爾時復有八千聲聞緣覺。復有二萬諸梵天王及以大自在天王。復有萬二千大力持呪王。及以四萬八千諸龍王等。復有一萬億羅剎王。及以二千五通仙人。復有八萬四千諸須彌山王。及以河海水神王等。及諸比丘比丘尼清信士清信女。如是八部大眾皆在會中。共坐聽法。爾時世尊。處於道場七寶菩提樹下。其菩提樹高四十萬由旬。爾時如來處在師子法坐上。為諸大眾轉大法輪。雨大法雨。說禪定解脫離八難法。說是法時。天雨七寶華。爾時如來從頭頂上放大光明。青黃白赤。上照三十三天。下照十八地獄。六種震動。云何名為六種震動。天動地動大海動諸山動草木眾生動一切地獄動。是故名為六種震動。如
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,陳妙如大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2891
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...