Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2845 押座文類

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2845押座文類維摩經押座文頂禮上方香積世妙喜如來化相身是有妻兒眷屬徒心淨常修於梵行智力神通難可測手搖日月動須彌念菩薩佛子我佛如來在菴薗宣說甚深普集教長者身心歡喜了持其寶蓋詣如來念菩薩佛子偏偏搖動布金雲鈴七寶雙雙香送遠直到菴薗法會上捧其寶蓋上如來佛子五百花蓋立其前聖力合成為壹蓋日月星辰皆總現山河大地及龍宮佛子世界搖時寶蓋搖世界動時動寶蓋動一切十方諸淨土三世如來悉現中佛子毘耶離國地中心寶樹光暉金璨爛多出人賢性慈愍欠曾過去早修行佛子居士維摩眾中尊十德圓明人所重親近無邊三世佛故號維摩長者身佛子五百聲聞皆被訶住相法空分所證更有光嚴彌勒眾身心皆拜道徒中佛子不二真門性自融只有維摩親證悟示病室中而獨臥廣談六品不思議佛子大聖牟尼悲願深一一親呼十大眾皆曰不堪而問疾唯有文殊千佛師佛子巍巍身動寶星宮岌岌珠搖飛寶座八萬仙人香滿國千千聖眾遍長空佛子請飯上方香積中化座燈王師子吼盡到毘耶方丈室作其佛事對弘揚佛子今晨擬說甚深經惟願慈悲來至此聽眾聞經罪消滅總證菩提法寶身佛子火宅茫茫何日休五欲終招生死苦重述不似聽經求解脫學佛修行能不能能者虔恭合掌著經題名目唱將來三身押坐文常嗟多劫處輪迴末法世中多障難慚愧我世尊悲願重唯留佛教在世間
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2845
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...