Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2756 華嚴經義記卷第一

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
後魏 慧光撰
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2756 [cf. No. 278]花嚴經義記卷第一大覺寺沙門惠光述如來光明覺品者。明如來意業教化智行無礙。猶如光明也。開曉於緣故名為覺。就此品中放相輪光者。乃至十地放眉間光。就如來自體智行隨修人不同彰位殊之異也。菩薩名別者彰行業德位差別也。就此光所照中初明世界實際相顯也。次明佛者實相內明故次明佛也。實覺緣起故明菩薩。此明器世間在初智正覺世間在中。眾生世間後者明始顯內集起修相也。次後先明別菩薩。次別世界。後明佛者。此明終集起得實滿足修相也。就此菩薩中。初明文殊者。始證真性波若根本妙惠故也。次明覺首者。內明外朗故曰覺首。既有覺照之明。故能集萬行。有資助之功故曰財首。既有集助之行。故能利潤無窮出世勝益故曰寶首也。有資潤無窮故。能自利利他德備具足。故云德首也。既有德備。若非方便波若鑒達無遺無以善了於緣故。次云目首也。既有了緣不迷故能達曰新之功故。次明精進首也。既有曰新之功法無不集故。次明法首也。既備集諸法真融暉炎明照無滯故。次明智首也。既有明照無滯故。能道備圓滿善順調柔故。次明賢首也。何故皆云首者。欲明世間修集中最故名首也。以世間之行窮滿在茲故云首也。又言修集真道之初故言首也。此中放光始照三千終至百
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,蔡寧君大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2756
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...