Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0095 蟻喻經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
宋 施護譯
主題與關鍵字:
大正藏:阿含部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 95 [~M. 23' Vamm[imacron]ka sutta.]佛說蟻喻經西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯爾時世尊。放大光明普照耀已。告苾芻眾言。汝等當知。於一時中有諸蟻聚。夜中出煙。晝日火然。有一婆羅門。見是事已。乃作是言。若有執持快利刀者。必能破散其聚。如是言已。次復見一大龜。其婆羅門亦作是言。若有執持快利刀者。必能破壞。次見諸水母蟲。次見一水蛭蟲。次見諸阿西蘇那蟲。次見一大蛇。次見一挼陀鉢他蟲。次見一[昝-人+几]哥嚩吒蟲。其婆羅門見彼諸蟲已。皆如前言。最後見一大龍。婆羅門言。如我所見其事云何。唯佛世尊悉能了知。即時往詣一苾芻所。具陳上事。復言。苾芻。汝以此事為我問佛。使我疑心而得開曉。如佛所說我當憶持。何以故。苾芻。我不見彼天人世間沙門婆羅門眾中有以此義能問佛者。是故不能使諸疑心而得開曉。時彼苾芻即如其言。來詣我所。到已禮足退住一面。具陳上事已復發問言。如婆羅門所見蟻聚。其事云何。夜中出煙晝日火然。此復云何。又見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大蛇挼陀鉢他蟲[昝-人+几]哥嚩吒蟲大龍。此等所見皆是何相。即彼婆羅門復是何人。何故名為利刀破散。願佛為說。諸苾芻我時謂彼苾芻
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,張文明大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第1冊 No. 95
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...