Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2855 禮懺文

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2855禮懺文窺著地兩手抱昧□□□□□□□□□□恭莫以散亂等閑心一心專□□□□□□□可是輕處若不止誠慇重□□□□□□□降赴亦不攝授啟請亦□□□□□□□□滅却得輕慢罪當須懃□□□□□□□思冷水如病等良藥醫治而得差□□□弟子某乙等一心歸命十方三世盡虛空界諸佛世尊大慈悲父怜念眾生不捨本願不捨慈悲。如是諸佛以於無量無數大劫廣行一切難自利利他難行苦行。為我等輩捨頭目髓惱血肉身分國城妻子象馬車乘金銀七寶衣被飲食臥具醫藥。來求索者悉皆施與。無有悋惜心生歡喜。勇猛精進修行六度。布施持戒忍辱精進禪定智慧方便願力諸波羅蜜。十二部經甚深正法。初善中善後善。其義深遠其語功妙。純一無雜具足精白梵行之相。從依諸佛清淨證智同一覺持之所留立。若有眾生受持一四句偈。勝異恒沙身命布施。十力無畏大悲三念四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨一切神通一切相好一切功德一切智慧一切萬行悉皆修學。三乘三藏無漏無為五種淨眼六種神通功德智慧已圓滿。以歸成無上正等菩提三十二相八十種好金剛不壞堅固之身法身常身及以化身。三界六道拔濟眾生。眾聖之王天上天下最尊最貴無能過者無與等者。稱天人師大慈悲父。常以方便無量慈悲喜捨度脫一切苦惱眾生。令得涅槃久境安
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,陳妙如大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2855
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...