Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2854 禮懺文

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2854禮懺文一本一切恭敬敬禮常住三寶 是□眾□□□□嚴智香□□□食。願此香花雲變滿十方界供養一切佛化并菩薩 無數聲聞□□受此香花雲。以謂光明臺光以無邊界無邊無量作佛是。供養與供敬一切並誦摩訶般若波羅蜜。如來妙色身世間無以等無比不思議。是故今敬禮如來色。無盡智慧亦復然。一切法常住時□□歸敬禮常住三寶歎佛功德。佛有三十二相八十隨好。號三界度眾生所成佛道。南無東方須彌燈光明如來十方佛等一切諸佛。南無毘婆尸如來過去七佛等一切諸佛。南無普光如來五十三佛等一切諸佛 南無東方善德如來十方無量佛等一切諸佛 南無拘那提如來賢劫千佛等一切諸佛 南無釋迦如來三十五佛等一切諸佛 南無東方阿閦如來一萬五千佛等一切諸佛 南無保集如來二十五佛等一切諸佛 南無法光明清淨開方蓮華佛 南無虛空功德清淨微眾等目端正功德相光明花波頭磨瑠璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴敬敬無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生障礙王如來 南無豪相日月光明花願寶蓮華堅如金剛身如毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛叉相王如來 普為上界天先龍凡八部帝主人王師僧父母十方施主及以邊法界眾生。悉願斷持知障歸命懺悔 至心懺悔。一切業障海皆從望相生。若欲懺悔者。
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,陳妙如大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2854
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...