Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2824 天台分門圖

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2824天台分門圖就此之中略分有二初釋□□□後□□□□初辯教起可由分二初通明諸經分三一滿本願故二酬請至故三赴根元故分三第一翻名解釋第二辨其體相分四一世界悉檀二各各為人悉檀三對治悉檀四第一義悉檀分二一約不可說二約可說第三明發起一切教行後別明此經分四一明二種解脫分三一約真性解脫棟二約實惠棟三約方便解脫棟二為開淨土之宗三顯淨名聽德四成就最勝供養二明翻譯帝代時稱九世翻傳六譯此則第五譯也言九代者即定後漢也一漢二魏曹三晉四宋五齊六梁七周八隋陽九唐李言時移者百千年風俗一變也言六譯者雖文無門恐新學難悟略開示知分六初後劉氏譯二吳朝孫氏譯三西司馬氏等譯四東晉王氏等譯五後秦姚興羅什譯六唐朝玄奘譯三正釋經顯分二初別 即諸經名異分三一初約教二經行三約理此中門隱多斷不壁分二先明別名即定辯人名也分二初翻名解釋雖且不開亦分二初翻譯後解釋二明本跡高下略分二意初正通名本跡分五一約事理二約教理三約理行四約體用五約權實後別明淨名本跡分二初釋通名總辯所說後釋經字分五初無翻分五一法本分三一教本攝世界悉檀二行本攝對治及各三悉檀三理本即第一義悉檀二微發義三者湧泉義四繩墨義五結鬘義二有翻分五一翻為法本二翻為契三翻為紙四翻為善五翻為理經
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2824
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...