Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2853 布薩文等

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2853布薩文等諸佛現興善權化物。群生瞻奉鄙惑消亡。雖法闡三乘戒□□□□□□鈍開合有差。凡所見聞俱蒙勝益。此會事也時我□□□□爰及教授闍梨為勸道之主也。將使真風廣扇佛日重明□□□謝之端土庶展聽聞之福。于時開寶地竪金幢。香煙與瑞□□□□清梵共笙歌而合響籌稱解脫頂戴受持戒號防非深□□□菩提藏種霑甘露。以抽芳覺樹祥花。結香園之味果。以斯一一□□□□先用莊嚴。梵釋諸王龍天八部。惟願身光增益聖力冥□□念含生匡茲教法。使陰陽應序。風雨聲和。稼穡豐登。人民樂業。又□勝福莊嚴聖神贊。伏願壽齊聖石。命等靈椿。官寮善披無疆尊宿。福資有識。然後兵刀永絕。教跡流通。凡厥含情俱登覺道。布薩文夫法王應現威振大千。法教興崇弘通是務。況宣傳戒藏。每月二時精守不逾福資家國。於是幢鍾召眾奏梵延僧。香騰五雲幡暉眾綵。總斯多善無限良緣即用莊嚴。上界天仙龍神八部。惟願威靈潛衛聖德冥加。使日月貞明。陰陽克序。和風應節。甘雨順時。四人有樂於安邊。萬里無虞於永歲。即願法永扇釋教弘敷。一切含靈俱登覺道。布薩文夫竊見流沙一方緇徒累百。其能秉惠炬建法幢。弘志教於即時。竪津梁於來世者。豈非我教授之謂歟。故能使二部律儀策懃而不倦三 □躅相繼而無窮。布薩之法洗滌於
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,陳妙如大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2853
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...