Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2791 宗四分比丘隨門要略行儀

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2791宗四分比丘隨門要略行儀自然□□□□□□□□□□□□□□□不可分別聚落面各六十三步然今故□□□□□□□□□□□□□前說者是三蘭若自然面五里。來集於前□□□□□□□□□相若久固住處欲立戒場者事有三種標相。內□□□戒場相。於外四周分自然空地人言一時義亦唯詳處寬狹任立多少。但別兩界莫有交涉分隔。彼此無宜專執次有一里。即大界內相。最外一重。是大界外相。事須周顯。無宜閴寞法之滅不義。在前規。恐相難。分脈圖委務法憑附遠光濟焉。前之圖相足可鏡諸宜准識知記諸規短約之。地勢隨處方圓十七類分。豈客封一必使事開三相法。離七非無得師心失光萬益。次明作法件如文結戒場法但眾情非枯析。虫生義在將護不妨道業。既是別緣無勞動。眾隨事取集得濟便止。所以大聖設教務益隨機任託方隅作法成就。凡欲結界。先安戒場。後方周遶開自然地空。外周圍名為大界。先小後大准教如斯。然所宗推文則先大後小。以戒場文。此住處故。若先小者何有住處。烏評之句教。則二見齊非究其成不。則先後俱得無容偏封致紛失耳准彼圖相。先唱戒場結已。然後唱大界相結之唱告法則具依圖軌應一比丘至上座所。敷座修威儀設禮已打靜合掌云。大德僧聽。我比丘為僧唱四方大界相。若界場應云。為僧唱四方戒場相。餘如本軌戒場羯磨文
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,慧然法師輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2791
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...