Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2823 大乘入道次第開決

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
唐 曇曠撰
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2823 [cf. No. 1864]大乘入道次第開決京西明道場沙門曇曠撰夫登峻宇者必先拾級。陟層樓者咸歷階墀。況乎覺道崇高不憑行位。真源綿敻豈越資糧。是以時積三祇行周四等。堅精六度炳煥二心。乃獲圓常方登極果。未可朝聞其道夕希德滿。譬乎纔艤方舟即期越海。懈怠菩薩非此無誰。故欲遠剋菩提必行大道。入道次第繫賴瓢明。雖事具群經然詎能圓攬。不有編錄其可覿乎。大唐開元初有樸陽大德身號智周。我大唐三藏曾孫弟子。慈恩大師之孫弟子。河南法師之親弟子。即是青龍大師異方同學。內窮三藏外達九流。為學者師宗作詞場雄伯。工手著述妙手讚揚。所撰章鈔凡十數部。即法花攝釋唯識諠祕因明決擇皆所造也。雖不至長安而聲聞遐被關輔諸德咸仰高風。然觀其述作文約義著。究其所志既慈具悲實。謂間生英賢傳法菩薩者也。恐初學者望法海而忙然。瞻義山而永退。遂乃纂大教之樞要。舉法網之大綱。爰示方隅撰茲義記。然入道次第通乎三乘。唯我大乘方稱至極。今明最勝究竟大乘。故言大乘入道次第 言大乘者。總而言之不過四種。謂如常說教理行果。皆廣包故名之為大。並能運故稱之為乘。此義具如起信義釋 所言道者。趣向為義。遊履為義。通運為義。亦即不離教理行果。隨應而有趣向遊履通運
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2823
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...