Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1445 根本說一切有部毘奈耶安居事

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
唐 義淨譯
主題與關鍵字:
大正藏:律部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1445根本說一切有部毘奈耶安居事一卷大唐三藏義淨奉 制譯佛在室羅伐城逝多林給孤獨園。爾時世尊與諸苾芻。於此住處。三月雨安居。時有眾多苾芻。於其夏中。遂向餘處。人間遊行。不善護身。傷殺虫蟻。時諸外道。咸起譏嫌。作如是語。此沙門釋子。無有慈悲。夏中遊行。殺諸虫類。不異俗流。然諸禽獸。於四月中。尚居巢穴。不遠出外。然此禿頭沙門。不作安居。不知收攝。安在一處。既無軌式。誰復於斯以衣食施。時諸苾芻以緣白佛。佛言。我緣此事。今制苾芻作安居法。於三月中。住在一處。時諸苾芻聞此語已。不知云何作安居法。佛言。先於五月十五日。可於住處灑掃清淨牛糞塗地。所有臥具聚在一處。乃至洗足盆。眾既集已。應差一苾芻為掌臥具人。若有五法者。即不應差。云何為五。謂有愛恚怖癡。不知臥具分與不分。翻前五法。是即應差。應如是差。敷坐席。鳴揵椎。言白眾集先問苾芻某甲。頗能為夏安居僧伽。分臥具不。彼答言能。次一苾芻應先作白已。次為羯磨。大德僧伽聽。此苾芻某甲。樂與夏安居僧伽分臥具。若僧伽時至聽者。僧伽應許。僧伽今差苾芻某甲。為夏安居僧伽。作分臥具苾芻。白如是。大德僧伽聽。此苾芻某甲。樂與夏安居僧伽分臥具。僧伽今差某甲苾芻。為夏安
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,伽耶山基金會提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第23冊 No. 1445
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...