Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1429 四分律比丘戒本

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
後秦 佛陀耶舍譯
主題與關鍵字:
大正藏:律部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1429 [No. 1430; cf. No. 1428]四分比丘戒本并序西太原寺沙門懷素集夫戒者。迺是定慧之宏基。聖賢之妙趾。窮八正之道。盡七覺之源。然既樹五制之良規。傳須獲實。揚六和之清訓。學者知詮。竊尋流行。總有四本。據其理雖復同。會其文則有異。致使弘揚失於宗敘。修奉乖於行儀。虧鹿野之微言。紊龍城之要旨。故今詳撿律本參驗戒心。依於正文錄之如左。庶使順菩提之妙業。成實相之嘉謀。作六趣之舟航。為三乘之軌躅者也也字次行明本有四分比丘戒本序七字後題。四分律比丘戒本明本以此本為上卷以次本四分僧戒本為下卷為一本上下二卷後秦三藏佛陀耶舍譯稽首禮諸佛及法比丘僧今演毘尼法令正法久住戒如海無涯如寶求無厭欲護聖法財眾集聽我說欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮眾集聽我說毘婆尸式棄毘舍拘樓孫拘那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德為我說是事我今欲善說諸賢咸共聽譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人欲得生天上若生人間者常當護戒足勿令有毀損如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死時懷恐懼如人自照鏡好醜生欣慼說戒亦如是全毀生憂喜如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢生安畏世間王為最眾流海為最眾星月為最眾聖佛為最一切眾律中戒經為上最
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,伽耶山基金會提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第22冊 No. 1429
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...