菩提心論問題(D8881)

菩提心論問題(D8881)

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
電子全文網址:http://rarebook.ddbc.edu.tw/sutra/D25n8881_001.php
資料類型:
型式:文字
著作者:
日本 釋善珠撰
主題與關鍵字:
國家圖書館善本佛典
描述:
經文摘錄:(前五百字)菩提心論問題卷上快全口問今表兩題見其意如何。答約發心修行表兩題也。難云今兩題約兩部立之見其故凡題一部總稱所釋法門悉可在題名然所釋中兩部法門交參明之就中被引證文時證大日經三句法門等尒者題可有兩部義門若有之者今題約兩部立二名事明也隨而初云金剛頂瑜伽是金剛界十八會通名也次題云總持教門是胎藏名字也大師付法傳云毘盧遮那總持陀羅尼法門(文)尒者如何。答初題云發阿耨○心是偏發心義門也次題云瑜伽總持○修持義明修行義故知約發心修行二義立兩題見下解釋如人貪名官○修菩提行(文)此意發心修行見但至所釋兩部交參勿論也釋金界義門因明胎藏義門歟例如胎藏部中有金界法門尒者以是可置題義無相違若又約一邊定題事有例證歟若又發心修行義各通兩部見不可違所釋歟次金剛頂[一/廾]總持名字事先今書金剛頂部治定了簡之金剛名字無子細總持名字事不可簡金剛頂部[阿-可+(施-方)]羅尼翻名也總持者總者總攝持者任持義也分別聖位經真言陀羅尼宗(文)。重難云如御義者初題約發心事一往聞於次題名者不局修行云說菩提心故尒者何可云偏約修行耶如何。重會云必非云發菩提心為顯菩提心上行事云說菩提心觀行等也仍無過。問大師以今論為密藏肝心意如何。答明顯密差別淺深故
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
格式:
卷數:2卷
來源:
Selections from the Taipei National Central Library Buddhist Rare Book Collection Vol. 25, No. 8881
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

吳寶原
02-2893-2133
maha.cbeta@gmail.com

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結