詩意

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
TUZ-440000018074
資料類型:
文字
著作者:
雅堂
主題與關鍵字:
雅堂文集
描述:
內文: 臺灣迎賽,輒裝臺閣,謂之詩意。而所裝者,多取小說;牛鬼蛇神,見之可哂,夫臺閣既曰詩意,則當採詩之意,附畫之情,表美之術,以成其高尚麗都之致,使觀者徘徊而不忍去,而後足以盡其能事。  唐人絕句之可為詩意者,如沉香亭北 ,如銅雀春深 ,生香活色,綺膩風流;而豆蔻梢頭 、珠簾盡捲,尤足以現其盈盈嫋嫋 之態也。  前年稻江迎賽,江山樓主人囑裝一閣,為取小杜秦淮夜泊 之詩。閣上以綢造一遠山,山下為江,一舟泊於柳下。舟中一人,紗帽藍衫,狀極瀟灑,即樊川 也。其後立一奚奴,以手持槳。樓中有一麗人,自抱琵琶,且彈且唱。遠山之畔,以電燈飾月,光照水上,夜色宛然。而最巧者則樓額亦書「江山樓」三字,一見而知為酒家。是於詩意之中,又寓廣告之意,方不虛耗金錢。  先是余居臺南,見迎天后,裝閣極多,毫無意匠,乃向當事者言之。翌年,綢緞商錦榮發主人石秀峰請餘代庖。為裝天孫織錦,以示綢緞商之意;博座船頭,又置支機石一方,以表主人之姓。而山水樓臺花木悉以綢緞造之。復以探照燈為月,月旁七星,則以七色電燈為之,光輝閃爍,狀極美麗。計費三百餘金。觀者十數萬人,莫不嘖嘖稱贊,而錦榮發之廣告遍遐邇矣。  時藥材行合源棧亦請餘計畫。為裝韓康賣藥,而閣中之物悉以藥材為之。如以肉桂為亭柱,紅參為闌幹,通草為花,茯苓為石,極其天然,狀至幽雅。  自是以來,臺南每迎天后,各商家則請餘裝閣,余亦興高采烈,細為指點,又各就其生意而搜故事。如香舖之紅袖焚香 ,茶舖之樵青煮茶,銀店之唐宮鑄鳳,餅店之紅綾賜宴 ,莫不發揮本色。當事者復設審查員以品評之,懸其等第,錫以金牌,而臺南詩意之嶄新,遂冠全土,各地從而效之。  臺北之迎城隍,其盛且勝臺南,而所裝詩意,猶不脫舊套。余既寓稻江,思為改良,當事者亦樂從餘意。如水果行老泰勝請餘籌畫,為裝潘安擲果,既獲優等;翌年又裝一騎紅塵,而閣底安置機關,貢使之馬且能環走,觀者稱奇,品評復居第一。  昨年春,東宮殿下臨臺,稻江人士欲表奉迎之誠,議裝詩意,林薇閣先生囑余為之,且言須用臺灣故事,以表純美之風。余乃擬之如左:   賢王課耕(鳳山縣志)--米穀商和豐號:明寧靖王朱術桂入臺之後,墾田竹滬,親課佃人耕稼,歲入頗豐,有餘則賜諸佃。   淑妃教織(臺灣府志)--綢緞商裕源號:延平郡王妃董氏,勤儉恭謹,日率姬妾婢婦勤織,並製甲冑諸物,以佐軍用。   俠客射鹿(釋華佑遊記)--屠戶金萬成:天啟間,普陀山僧釋華佑與友蕭克來臺,躬歷番社。克,俠客也,腰弓佩劍,射鹿以食,期年乃出諸羅。   仙人泛舟(彰化縣志)--貿易商泰豐號:秀孤巒中多菊花,能結實。海上一嶼,皆仙居。歲遣一童子,駕獨木舟,沿溪行,入山採之。   東寧貢瓜(臺灣縣誌)--水果商組合:臺灣氣候溫暖,西瓜冬熟。每歲有司採貢,運至天津,以供宮中元日之用。瓜田在府治小東門外。   文山採茶(臺灣通史)--茶商公會:臺北產茶,近約百年,以烏龍茶為最美,色濃而味芬,配出海外,歲值數百萬金;而文山堡之茶尤佳。   遺老鋤藥(臺灣通史)--藥材商乾元號:明太僕寺卿沈光文隱居羅漢門,教化番童,不足則濟以醫藥。光文著書甚多,臺灣文獻推為初租。   逸士種梅(臺灣府誌)--李春生家:龍溪舉人李茂春,永曆間居臺,築夢蝶園,種梅數百株,悠然物外,日誦佛經,人稱李菩薩。   通事成仁(雲林採訪冊)--林本源家:乾隆間,阿里山通事吳鳳以番好殺人,止之不聽,乃以身被殺;番大驚且悔,尊之為神,遂不復殺人。   節婦訓子(臺灣縣志)--辜顯榮:辜湯純之妻林氏,縣治人,夫死無出,撫其妾二子,教之成人。事姑孝。及卒,邑人建廟以祀。  餘既定題目,復選其人物,考其衣服,布其景色,以成一種藝術,而奉迎詩意,遂為空前所未有。  凡裝詩意,不能不取材閨閣 ,柔情密意,悱惻芬芳,觀者神為之移。若從前之所謂小上墳 、陰陽河,則識者唾矣。  詩意之中,最須用意者,莫如樓臺花木。何也?樓臺以指其地,花木以明其時,斷不可隨便佈置。若遠近內外,則在裝者之點染爾。
出版者:
簡榮聰
日期:
出版品發行日期:1991
格式:
文字檔
來源:
臺灣文藝叢誌
語言:
中文
範圍:
臺灣文藝叢誌
管理權:
中正大學台灣文學研究所

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

維持漢學策
獨立紀
教育志
藝文志
清光緒十二年,彰化縣紳士丁壽泉、劉鳳...
《詩畸》(Ⅱ)