Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2741 金剛般若經疏

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2741 [cf. No. 235]金剛般若經疏名為究竟□□□□□□□□□相乖違。亦違究竟一實中道□佛說三種究竟。猶豫多端。若為證會。又依深密佛自會釋諸說空教。唯依遍計說諸法空。如□可寧破相宗中三性俱遣。餘一一義有多妨礙□舉可知不能繁廣。當知瑜伽補處宣說乃□解釋一切諸經。勿謂但釋深密等教故。彼論釋□□□云。此論殊勝。若蓮華猶如寶藏如大海。具□諸□廣大義。善釋其文無有遺。又云。今說此論所因云何。謂諸有情。無始時來。於一切法處中實相無知。疑惑顛倒僻執。乃至□□□□□隨其所宜方便為說種種妙法處□□相令諸有情知一切如是如是空故非有。如是如是有故非空。□□□法非空非有。遠離疑惑顛倒僻執修行滅障證三菩提證寂滅樂。佛涅槃後。魔事紛起部執競起多著有見。龍猛菩薩證極喜地。採集眾義無相空教造中論等。究暢真要除彼有見。暨提婆等諸大論師。造百論等弘闡大義。由是眾生後著無見。無著菩薩位登初地。證法光定得大神通。□□慈尊請說此論。理無不窮。事無不盡。文無不釋。義無不諭。疑無不遣。執無不破。行無不修。果無不證。正為菩薩令□諸乘境行果等。皆得善巧勤修大乘證大菩提。廣為有情常無倒說。兼為餘乘令依自法修自分行得自果證。如是略說此論所由。故知通釋一切
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2741
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...