Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2820 菩薩藏修道眾經抄卷第十二

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2820菩薩藏修道眾經抄卷第十二增上慧學精進通一切□□□□□□□□觀世音白佛言。世尊。此六□□□□□□□幾是智慧眾具佛告觀世□□□□□□□德眾。具增上惠學智慧眾。具禪及精進通一切。觀世音白佛言。世尊。菩薩於六學事云何學。佛告觀世音。有五種學波羅蜜相應。謂說正法菩薩藏。先極信解於彼行十法。行聞思修慧。護菩提心。習近善知識。方便修學無間善業。觀世音白佛言。世尊。何故此諸學六種施設。佛告觀世音。有二事。一者攝取眾生。二者對治煩惱。彼三學攝取眾生。三學對治煩惱。菩薩布施眾具眾具饒益攝取眾生。菩薩持戒不行惱害亦不恐迫無畏饒益攝取眾生。菩薩忍辱於彼惱害逼迫恐怖堪忍饒益攝取眾生。以此三學攝取眾生。以懃精進折伏煩惱。生斷煩惱修學善業。修學善業不為一切煩惱所動。以禪伏煩惱。以慧斷諸使。以此三學對治煩惱。觀世音菩薩白佛言。世尊。何故六波羅蜜作如是次第說。佛告觀世音。彼上上招引依故菩薩捨身財受持淨戒護戒故忍。忍已精進。進已能禪。禪具足已得出世間慧。觀世音白佛言。世尊。彼諸波羅蜜有幾種分別。佛告觀世音。各有三種檀波羅蜜。三種者。謂法施財施無畏施。尸波羅蜜三種者。謂轉捨不善戒。轉生善戒轉利眾生戒。羼提波羅蜜三種者。
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2820
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...