Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2814 大乘起信論廣釋卷第三.四.五

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
唐 曇曠撰
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:3卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2814 [cf. No. 1667]大乘起信論廣釋卷第三京西明道場沙門曇曠撰論。又以覺心至非究竟覺 釋曰。下廣二覺。於中有二。先明始覺。後顯本覺。前中又三。總標因果滿非滿覺。次廣寄四相釋成其義。後顯始覺不異此初也。言心源者。有其三義。本覺真如為染心源。業相細念為諸染心源。曠識妄心為諸境源。前二通二釋。後一唯持業。今所覺者依前二說。真妄動靜極微細故。覺本覺心。本無所動。今無所靜。現業覺業識心本來無生今無所滅。覺此源者名究竟覺。即佛果位。始覺道圓同於本覺。是滿覺故。縱有所覺未至此源。非究竟覺。即前諸位。始末同本非極覺故。論。此義云何至是不覺故 釋曰。下寄四相釋成其義。於中有二。初正寄四位顯其四相。後引經釋成心源無念。初顯四相。即分為四。此初覺相也。此義云何者問覺不覺義。下舉四相而釋其義。舉前三位未至心源。釋非究竟。舉後一位覺至心源。釋究竟覺。今應先明四相之義。然後依義釋文顯相。然四相義釋者煩多。論意難知。今數四說。此中有義。所說四相即依動念剎那而說。心隨妄動名生。生已逕停名住。住已衰變名異。異已遷謝名滅。然生已至滅。滅已復生。總攝四相名為生滅。是故但名生滅門耳。覺此四相故有四位。四位逆次覺四相也。故說凡夫能覺知等。有
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2814
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...