Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2770 維摩經疏

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2770 [cf. No. 475]維摩經疏故若在果中自□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□伏故降魔如是今就利他□□□魔菩薩自降。多用神通下制外道。法外妄計斯稱外道。此亦妨於自行外化。並須制伏。但隨行別用法不同。自行因中正見降伏。正見道理不從邪。故自行果中無畏降伏外道。邪智難佛無德。如來有德於彼不怯能降伏。故自行如是。化他純用四辨降伏。四無礙辨廣知法義能難論。故今就化他四辨摧邪名制外道。上來利他。下明自利。於中初先明其斷德。心常安下明其行德。前斷德中悉已清淨明其攝治。永離蓋等彰其離障。又悉清淨明離惡業。正習斯亡名悉己淨。永離蓋纏明無煩惱。蓋謂五蓋。貪欲嗔恚睡眠悼悔及疑是也。廣如別章。亦可。一切諸煩惱結通名為蓋。蓋眾生故。蓋淨心故。纏謂十纏。無漸無愧睡悔慳嫉悼眠忿及覆是其十也。亦如別章。亦可。一切諸煩惱結通名為纏。纏眾生故纏縛心故。於此蓋纏止習斯亡故云永離。下行德中文別有二。一隨德別歎。二布施下隨位別嘆。前隨德中心常安住無礙解脫空解脫也。亦可。安住一切法界無礙解脫。此即十地解脫大也。念謂正念。念門不同。或說三種。念佛法僧。或說四種。身受心法。又如地論上。念同法功德求義亦是四也。或說六種。
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,蔡寧君大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2770
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...