Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2765 涅槃經疏

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2765 [cf. No. 375]涅槃經疏得理踰明除身口意十惡名觸。三業淨得正命者。除十惡□命相續名得正命觸也。受名攝取者。眾生受時取境苦□有無名受。二地智慧踰明領納二地下功德故名受為攝取也。受故起煩惱。三十七品能懷三惡道報。故以受為攝取。此就所除制名也。思惟是三地心。斷見諦麁細惑盡。解心勝前二地名增得。是三十七品破煩惱者。是四地心。能破修道中上品煩惱。要藉正念主領功德□念為主也。如世間中已下以喻來解也。既入定者五地心。修三十七品能善分別法相引生後慧故。以主為導也。是三十七品者。六地緣空般若。七地便般若能分別法相。智解最勝。以慧為勝也。若壞煩惱去三種□□功德。八地九地十地。此三地勝解乃名為實。是三十七品雖得四沙門及以解脫者。須陀洹乃至羅漢。此四果猶不得名畢竟。斷除三十七品所行之事。心行處滅名大涅槃。復次已下第四就因果相發生解。愛念心是欲者。念欲得菩提念欲生二地名欲也。因下品愛念為善發生上品□為觸。是名為因也。前二心發二地名受為攝取。因近善友者。因前二地□惟常理解理踰明名增也。因是四法者。藉因前根因攝增四法能生長四地無漏名念定五地心智是六地七地則名主勝也。因是三法者。因主□智發後三地名二解脫。癡能障慧愛能
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,蔡寧君大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2765
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...