Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2757 華嚴經疏卷第三

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
新羅 元曉撰
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2757 [cf. No. 278]花嚴經疏卷第三釋元曉述如來光明覺品。此中如來放光普照十方。令諸大眾除滅闇障覺如來身周遍法界。以之故言光明覺品。是答二問義如前說。又此佛光滅諸疑惑。拔眾災難。由是義故答彼二句更起元位。信心分內有二之中。舉所得果。起願樂心。既於前此下第二不所修行生進趣意。此中四品。科為二分。謂前二品。遣諸疑難以生信解。其後二品。正說行德而令進修。初中亦二。初品遣疑。次品通難。通難者於法難解。生諸難故。遣疑者於佛未信。起諸疑故。此疑因何而得起者。前二品說佛號諦名遍布十方一切世界。於是疑言。為佛身遍故名聲隨遍耶。為身局世此唯名聲遍耶。若唯名聲遍而身不遍者。如何身業之報狹。口業之果寬。本修二業皆無量故。若如名遍身亦遍者。何故但見佛世。此會為遣是疑故此品來。大意如是。次釋其文文中有二。先明光從出處。後顯光所照處。初中言從兩足相輪放百億光明。相輪即是千輻輪相。為表信行。始發起者。初起十心。增至百千。止觀雙運。入賢首位故。從兩足相輪而出也。遍照以下光所照處。從近至遠十重漸增表所為始發趣者漸修增進必滿位。此中正顯佛身遍然。所以身口二業果報皆同無邊等周法界。就第一重即有二分。先序光所照處所見之事。後明
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,蔡寧君大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2757
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...