Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1942 法華三昧行事運想補助儀

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
唐 湛然撰
主題與關鍵字:
大正藏:法華部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1942 [cf. Nos. 1941' 1943' 1944]法華三昧行事運想補助儀唐國清沙門湛然撰夫禮懺法世雖同效。事儀運想多不周旋。或粗讀懺文半不通利。或推力前拒理觀。一無效精進之風。闕入門之緒。故言勤修苦行非涅槃因。但禮念軌儀文非不委。以散情昏重想運難成。予因天台再有詳補。撮覽樞總使隨言作念隨念成想。一一瞻視如對目前。庶時刻不虛事法成辦。依本文總歷十法。結要事理。初嚴淨道場如無別屋亦可同間絕無己物方可外求。二淨身新衣舊衣新染並得。若無此二澣舊勝者。三三業供養若總禮三寶。未須一一隨方想念。但想己身及十方諸佛。實相理體本無能所故。無能禮所禮想。此無能所名法界海。願諸眾生同見此理。名為同入。次運香唱至受用作佛事竟。次生想念不起此心。能運到十方。故云一念。想曰。願此香華遍十方。以為微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚膳天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無閡互莊嚴。遍至一切三寶前。十方法界三寶前。皆有我身修供養。一一皆悉遍法界。彼彼無雜無障閡。盡未來際作佛事普熏法界。諸眾生蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。請佛我三業性如虛空。釋迦牟尼亦如是。不起真際為眾生。與眾俱來受供養。次請佛菩薩
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第46冊 No. 1942
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...