Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1918 四念處

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
隋 智顗說
主題與關鍵字:
大正藏:法華部類
描述:
卷數:4卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1918四念處卷第一隋天台山修禪寺智者大師說門人章安灌頂記一切諸法皆不可思議。不可思想圖度。不可言語商略。何以故。言語道斷故不可議。心行處滅故不可思。大經云。生生不可說。生不生不可說。不生生不可說。不生不生不可說。既不可說亦不可思。大品云。色不可說。乃至識不可說。眼不可說。乃至意不可說。色不可說。乃至法不可說。眼界不可說。乃至法界不可說。當知五陰十二入。十八界。皆不可說。此指俗諦不可說也。四念處不可說。乃至根力覺道。皆不可說。須陀洹不可說。乃至阿羅漢亦不可說。此指真諦不可說。佛十力不可說。四無畏。十八不共。三十二相。八十種好等。皆不可說。此指中道第一義諦不可說也。大論云。實法不顛倒。念想觀已除。言語法皆滅。無量眾罪除。清淨心常一。如是尊妙人。則能見般若。此總指三諦不可思說也。法華云。諸法寂滅相不可以言宣。又云。是法非思量分別之所能解。當知不可以心思口議。亦不可以無心口思議。不可以有無。不可以非有。非無。非方。非數。非法。非諭。寂然無為群經之極說。眾聖之誠言。深深若此。明明若彼。境智雙冥能所俱寂。淨名諸菩薩以言言於無言。文殊以無言言於無言。淨名不以言不以無言。默然無言。文殊歎曰真入不
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第46冊 No. 1918
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...