Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 1549 尊婆須蜜菩薩所集論

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
尊婆須蜜造 符秦 僧伽跋澄等譯
主題與關鍵字:
大正藏:毘曇部類
描述:
卷數:10卷
經文摘錄:(前五百字)No. 1549尊婆須蜜菩薩所集論序婆須蜜菩薩大士。次繼彌勒作佛。名師子如來也。從釋迦文降生鞞提國。為大婆羅門梵摩渝子。厥名欝多羅。父命觀佛。尋侍四月具覩相表威變容止。還白所見。父得不還。已出家學。改字婆須蜜。佛般涅槃後。遊教周妬國槃奈園。高才蓋世。奔逸絕塵。撰集斯經焉。別七品為一揵度。盡十二揵度。其所集也。後四品一揵度。訓釋佛偈也。凡十一品十四揵度也。該羅深廣。與阿毘曇並興外國。傍通大乘。持明盡漏博涉十法百行之能事畢矣。尋之[漭-廾+卉]然。猶滄海之無崖。可不謂之廣乎。陟之瞠爾。猶崑岳之無頂。可不謂之高乎。寶渚極目。厭夜光之珍。巖岫舉睫。厭天智之玉。懿乎富也。何過此經。外國昇高座者。未墜於地也。集斯經已入三昧定。如彈指頃神昇兜術。彌妬路彌妬路刀利。及僧迦羅剎。適彼天宮。斯二三君子。皆次補處人也。彌妬路刀利者。光炎如來也。僧伽羅剎者。柔仁佛也。茲四大士。集乎一堂。對揚權智。賢聖默然。洋洋盈耳。不亦樂乎。罽賓沙門僧伽跋澄。以秦建元二十年。持此經一部來詣長安。武威太守趙政文業者。學不厭士也。求令出之。佛念譯傳。跋澄難陀禘婆三人執胡文。慧嵩筆受。以三月五日出。至七月十三日乃訖。胡本十二千首盧也。余與法和對校修飾。武
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第28冊 No. 1549
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...