Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0160 菩薩本生鬘論

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
宋 紹德慧詢等譯
主題與關鍵字:
大正藏:本緣部
描述:
卷數:16卷
經文摘錄:(前五百字)No. 160菩薩本生鬘論卷第一聖勇菩薩等造宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯稽首一切智妙湛圓融德聖支分相貌無作同真際我意靜無諍忘稱讚布施以四大為本白淨生無變往昔於人中常修寂靜行以拘蘇摩華合掌而奉散遠離諸罪惡解脫諸煩惱為人天愛敬演說無上道由意寂靜故獲得清淨法世間相常住無盡無修作彼世間眾生聞相應功德起決定信解住如來密藏息連動遷變滅虛妄顛倒彼勝智功能如燈常遍照是諸有情類自性本無垢依止佛世尊樂修真淨業謂聞三寶名及師長教誨隨順善行學蠲除我慢意往昔調御師勤修菩薩道依布施愛語及利行同事攝取於勝慧脫染污縈縛利樂於有情增長諸白法由施力圓滿生梵天種族唯增上淨業而為其根本若起於我慢及無勝慧力於自種類中而生多慢類於百千萬種離生之喜樂由顛倒取故彼則不能證又彼寂靜處福德最殊勝具廣大色相非小因所得唯捨家出家彼菩提薩埵具足大智慧能堪任荷負彼於過去世久修六度行已斷除障染為出離後邊具廣大慈心憐愍眾生類彼自性真實無別染污因是時天帝釋觀察於世間來驗彼人行其心無傾動而作如是言今此善男子出現於世間最為殊勝者於遷變無常心安固若是以淨妙飲食伸供養恭敬諸天及世人咸皆獲善利憶念修淨因契無相真智如是修行者能治煩惱病住清淨學處質直而無偽
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供,CBETA 自行掃瞄辨識
來源:
大正新脩大藏經第3冊 No. 160
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...