Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0150B 九橫經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
後漢 安世高譯
主題與關鍵字:
大正藏:阿含部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 150B佛說九橫經後漢安息國三藏安世高譯佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有九輩九因緣。命未盡便橫死。一者為不應飯為飯。二者為不量飯。三者為不習飯飯。四者為不出生。五者為止熟。六者為不持戒。七者為近惡知識。八者為入里不時不如法行。九者為可避不避。如是為九因緣。人命為橫盡。一不應飯者。名為不可意飯。亦為以飽腹不停調。二不量飯者名為不知節度多飯過足。三不習飯者。名為不知時冬夏。為至他國郡。不知俗宜。不能消飯。食未習故。四不出生者。名為飯物未消。復上飯不服藥吐下不時消。五為止熟者。名為大便小便來時。不即時行噫吐啑下風來時制。六不持戒者。名為犯五戒。殺盜犯他人婦兩舌飲酒。亦有餘戒。以犯便入縣官。或絃死。或捶杖利刃所斫刺。或辜飢渴而終。或以得脫從怨家得手死。或驚怖念罪憂死。七為近惡知識者。名為惡知識。已作惡便反坐。何以故。坐不離惡知識故。不覺善惡。不計惡知識惡。態不思惡知識惡。八為入里不時者。名為冥行。亦里有諍時行。亦里有縣官長吏追捕不避。不如法行者。入里妄入他家舍中。妄見不可見。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄說不可說。妄憂不可憂。妄索不可索。九為可避不避者。名為當避弊象弊馬牛犇車蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人。亦餘若
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供?張文明大德二校,維習安大德提供,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第2冊 No. 150B
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...