Mechanism of the Maturation Process of SARS-CoV 3CL Protease

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料識別:
A07003796
資料類型:
期刊論文
著作者:
Hsu, Min-feng Kuo, Chih-jung Chang, Kai-ti Chang, Hui-chuan Chou, Chia-cheng Ko, Tzu-ping Shr, Hui-lin Chang, Gu-gang Wang, Andrew H. J. Liang, Po-huang
描述:
來源期刊:中央研究院生物化學研究所論文集
卷期:31 民94
頁次:頁385-394
日期:
20050000
來源:
臺灣期刊論文索引系統
管理權:
國家圖書館

授權聯絡窗口

管理單位:知識服務組-期刊
聯絡E-mail:nclper@ncl.edu.tw
電話:02-23619132轉305

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結