JiaXingZang, Electronic version, No. B309 雲腹智禪師語錄

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
清 道智說 嶽賢.聯昇記錄
主題與關鍵字:
嘉興藏:中國著述類
描述:
卷數:2卷
經文摘錄:(前五百字)序達磨大士航海而來未嘗建立語言文字直指人心見性成佛至於一華開後五葉芬芳各擅家聲或升堂入室顯微闡幽皆藉言以顯妙道慣白拈而成至文令千載之下打破疑團頓入不思議境界將莖艸作金身轉金身為莖艸卷舒自在殺活全彰逼生蛇而化龍者唯臨濟宗為痛快耳雲腹禪師蜀人也為破山之裔象崖之子振曹源之宗豎滹沱之幟數十年來為法門龍象雖不以文字新天下之耳目亦不以無言祕大法之真傳故其開法川黔一皆以惡辣鉗錘本分艸料不帶枝葉而超無上者也迨後乘槎泛楚緇素遮道如失怙恃其德法相深以入人者如此庚申夏有法嗣我淨聞公從潭州齎師語錄來檇李授梓將入楞嚴附藏流通問序於余余雖未親炙面顏但與吾裡古新庵清白老師交深蓋清師與雲腹禪師皆蜀人也常道其真操實履及讀其語錄行狀機趣觸法直赴橫奔於開口不得處說法從下手不得處施為天風木葉流水行雲總屬全提舉大法於一喝之中揭宗旨於辣棒之下誠令緇白鹹臻祖域矣爰筆而為之序。康熙庚申佛生日賜進士出身中議大夫整飭陽和道山西按察司副使加二級前廣東布政司左布政戶部右侍郎都察院左副都御史通政司左通政翰林院提督四驛館太常寺少卿太僕寺少卿河南道監察御史提督順天等處學政禾郡曹溶拜撰雲腹智禪師語錄卷第一侍者獄賢聯昇紀錄住重慶府大足縣悟燈禪寺師在三
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,張文明大德提供,北美某大德提供
來源:
JiaXingZang Vol. 34, No. B309
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org

授權聯絡窗口

法鼓佛教學院 - CBETA 中華電子佛典協會
吳寶原先生
02-28932133
maha.cbeta@gmail.com

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

JiaXingZang, Elect...
JiaXingZang, Elect...
JiaXingZang, Elect...
JiaXingZang, Elect...
JiaXingZang, Elect...
JiaXingZang, Elect...