Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 2763 挾注勝鬘經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
主題與關鍵字:
大正藏:敦煌寫本類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 2763 [cf. No. 353]挾注勝鬘經法有無量無邊功德□□□□□得無□□□□□益功德同無相□□□□自此以來明有大利益。今舉智辯無相結攝受無邊。佛告勝鬘汝今更說一切諸佛所說攝受正法得理□□□□□□□□□說名一乘將明空解。即是出相故命更說之勝鬘白佛言善哉世尊唯然受教攝受淵曠求或無崖命演斯利得不說乎即白佛言世尊攝受正法者是摩訶衍攝受空解。即大乘出相何以故三乘空解何以即之一大摩訶衍者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法三乘空解皆從理出。理出無出悟即同入同入無入故無不入。一三之義得不然也世尊如阿耨大池出八大河如是摩訶衍出生一切聲聞緣覺世間出世間善法泉源淵曠滿隨通流。流從處異。不異水也。猶空心淵博得隨修名。名從修異。虛解常同。同從出異出無不同世尊。又如一切種子皆依於地而得生長。如是一切聲聞緣覺世間出世間善法依於大乘而得增長其生無異長亦同之。是故世尊。住於大乘攝受大乘即住於二乘攝受二乘一切世間出世間善法以理統名則名無異也。如世尊說六處。何等為六。謂正法住正法滅波羅提木叉比尼出家受具足為大乘故說此六處夫一極之道非小心所尋故。以權三之名密詮一致。是以向說三乘出於一極。今明指大作小則期通於大。大通非小乃所謂大也何以故大小不同。何以說小為大正法住者為大
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,蔡寧君大德輸入,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第85冊 No. 2763
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...