Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0572 佛說長者法志妻經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
失譯
主題與關鍵字:
大正藏:經集部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 572佛說長者法志妻經失譯人名今附涼錄聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘千二百五十菩薩萬人俱。佛時清旦著衣持鉢入城分衛。比丘菩薩皆悉侍從。諸天龍神。及香音神。無善之神鳳凰神。山神執樂神王。皆散華燒香。鼓諸音樂歌歎佛德。而說頌曰。從無數億劫積行難可量慈愍于眾生使發大道行三界猶如化一切悉空無能曉了此慧度脫諸十方三十二相明姿好八十種口出萬億音功德自嚴容雖處現三界開示三道場三垢今已滅除于三界殃心如明月珠處欲無所著等行離愛憎一切無適莫於是人民聞歌。頌佛德一國集會。觀佛行來舉動進止法則安徐。威容之顏猶星中月如日初出。普照天下無所罣礙。譬如梵王處諸天中。如天帝釋處忉利宮諸天中尊。猶須彌山現于大海。四域之中安不可動。歡喜踊躍叉手歸命。佛至長者法志門外進到中閤。放大光明皆照十方。時長者妻嚴莊床座。文飾身形眾寶瓔珞。服栴檀香面彩顏貌。五色焜煌謂可保常。奴客婢使小有過失。撾捶苦毒不問曲直。遙見佛明超于日光。心自念言。此之顯耀非類日月釋梵諸天凡俗之光。其明清涼安隱無量。我身蒙之一切無患。不飢不渴自然飽滿。云何行杖加於僕從。速趣向閤覩見世尊。相好威耀難可為喻。諸根寂定無有衰入。猶七寶山晃晃巍巍。慚懼悲喜稽
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,閻學新大德輸入?Gamblers 大德初校?沈介磐大德二校,北美某大德提供
來源:
大正新脩大藏經第14冊 No. 572
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...