Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0442 十方千五百佛名經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
失譯
主題與關鍵字:
大正藏:經集部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 442十方千五百佛名經□□□ 勝慧佛 善□□□□□□□□□善見佛 毘琉璃憧佛 □□□□□□□□功德成佛 有功德淨佛 □□□□□□□□功德通王佛 雨法華佛 造光明□□□□普明佛 那羅延勝業佛 愛清淨佛 日月光佛 普光自在王佛 梵王佛 一心歸命敬禮者却三萬六百劫生死之罪。不退轉輪成首佛 一心敬禮者却千億劫生死之罪。大與光明佛 一心敬禮者却八萬六千劫生死之罪。法種尊佛 一心敬禮者却四百九劫生死之罪。成首佛 與光明佛 法種尊佛 寶藏莊嚴佛。現在南方一百五十佛名佛言。若善男子善女人。聞南方佛名。不懷疑結信悟道眼執持禮拜者。於現在世中功德具足逮得五法。一者除去吾我常值佛世。二者獲尊勢轉輪聖王。三者逮得總持執御經典誠信無量。四者成三十二大人之相至得佛道眾行備悉。五者遂五神通無所弊礙。是為五事。若有女人聞此佛名。至心禮敬則離女身生淨佛土。神通具足能却七百萬億劫生死之罪。南方純寶藏佛 旃檀德佛 日月燈明佛 名聞光佛 火炎肩佛 須彌燈佛 無量精進佛 虛空住佛 常滅佛 寶[千-一+拜]佛 不捨精進佛 破煩惱光明佛 寶炎佛 無憂佛 無憂德佛 不退轉上手佛 樹根華王佛 二千億同號日月燈明佛 無莊嚴佛 明德
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,北美某大德提供,CBETA 自行掃瞄辨識
來源:
大正新脩大藏經第14冊 No. 442
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...