Taisho Tripitaka' Electronic version' No. 0296 文殊師利發願經

推薦分享

Share

資源連結

連結到原始資料 (您即將開啟新視窗離開本站)

後設資料

資料類型:
佛典全文
著作者:
東晉 佛陀跋陀羅譯
主題與關鍵字:
大正藏:華嚴部類
描述:
卷數:1卷
經文摘錄:(前五百字)No. 296 [No. 297; cf. 293(Fasc. 40)]文殊師利發願經東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯身口意清淨除滅諸垢穢一心恭敬禮十方三世佛普賢願力故悉覩見諸佛一一如來所一切剎塵禮於一微塵中見一切諸佛菩薩眾圍遶法界塵亦然以眾妙音聲宣揚諸最勝無量功德海不可得窮盡以普賢行力無上眾供具供養於十方三世一切佛以妙香華鬘種種諸伎樂一切妙莊嚴普供養諸佛我以貪恚癡造一切惡行身口意不善悔過悉除滅一切眾生福諸聲聞緣覺菩薩及諸佛功德悉隨喜十方一切佛初成等正覺我令悉勸請轉無上法輪示現涅槃者合掌恭敬請住一切塵劫安樂諸群生我所集功德迴向施眾生究竟菩薩行逮無上菩提悉供養過去現在十方佛願未來世尊速成菩提道普莊嚴十方一切諸佛剎如來坐道場菩薩眾充滿令十方眾生除滅諸煩惱深解真實義常得安樂住我修菩薩行成就宿命智除滅一切障永盡無有餘悉遠離生死諸魔煩惱業猶日處虛空蓮花不著水遍行遊十方教化諸群生除滅惡道苦具足菩薩行雖隨順世間不捨菩薩道盡未來際劫具修普賢行若有同行者願常集一處身口意善業皆悉令同等若遇善知識開示普賢行於此菩薩所親近常不離常見一切佛菩薩眾圍繞盡未來際劫悉恭敬供養守護諸佛法讚歎菩薩行盡未來劫修究竟普賢道雖在生死中具無盡功德
出版者:
中華電子佛典協會(CBETA)http://www.cbeta.org
貢獻者:
蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,CBETA 自行掃瞄辨識
來源:
大正新脩大藏經第10冊 No. 296
語言:
中文
管理權:
中華電子佛典協會 (CBETA) http://www.cbeta.org
後設資料創用CC
姓名標示 非商業性 相同方式分享 

授權聯絡窗口

中華佛學研究所 - CBETA 中華電子佛典協會 研究發展組
呂幼如
02-24987171#2281
luyouru@ddbc.edu.tw

引用這筆典藏 引用說明

引用資訊
直接連結

評分與驗證

請為這筆數位資源評分

star star star star star

推薦藏品

Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...
Taisho Tripitaka ...